Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών -ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών» (CheeseArt).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα15 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

Λόγω της τρέχουσας επιβολής μέτρων για την αντιμετώπιση πανδημικής κρίσης, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: και

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Website Security Test