Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του ΙΕΛΥΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci»,

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 ημέρα και ώρα 14:30 

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος docxΥπόδειγμα πρότασης 

Website Security Test