Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης πινάκων κατάταξης για την αρ. 346/11.02.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης έργου: «Εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσο των Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων».

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Website Security Test