Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης πίνακα κατάταξης για την αρ. 12/07-01-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, προς σύναψη τεσσάρων (4) αναθέσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα ελεύθερους επαγγελματίες (έναν Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό, έναν Γεωπόνο, έναν Τεχνολόγο Γεωπονίας ή Γεωπόνο και έναν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό), για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms», (ακρωνύμιο:DEMETER), με πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, HORIZON 2020 DT-ICT-08-2019, Νο 857202 .

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Website Security Test