Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροιτκής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παραγωγή βιοδραστικών πολυσακχαριτών υψηλής προστιθέμενης αξίας από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών και αξιοποίηση τους στην ανάπτυξη καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων (BIOALGAFOOD) (Τ1ΕΔΚ 00232 MIS 5031857)στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότατα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test