Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 14888/108/23-03-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004» (ΟΠΣ 5004055,ΣΑΕ0861).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της (1-7-2019).

 

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test