Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Logo ARIMNet2

Το έργο ARIMNet 2 (Agricultural Research in the Mediterranean Network, 2014-2017), συνέχεια του ARIMNet (2008-2013) στο πλαίσιο του ERA-NET, χρηματοδοτήθηκε από το 7ο ΠΠ. Οι χώρες της Μεσογείου από την ΕΕ, τις ακτές της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου συνεργάστηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κοινά προβλήματα στον τομέα των τροφίμων, στη χρήση νερού και φυσικών πόρων καθώς και την αγροτική ανάπτυξη προτείνοντας στρατηγικές αντιμετώπισής τους.

Συμμετείχαν συνολικά 24 εταίροι από ερευνητικά ιδρύματα, υπουργεία και άλλους φορείς   από 15 χώρες της Μεσογείου οι οποίοι προσδιόρισαν κοινές επιστημονικές προτεραιότητες, υποστηρίξαν διακρατικά ερευνητικά έργα συνεργασίας μέσω συγχρηματοδοτούμενων κοινών προσκλήσεων και εφάρμοσαν κοινές δραστηριότητες κατάρτισης και δικτύωσης για ερευνητές ώστε να αντιμετωπιστούν με συντονισμένο τρόπο οι μεγάλες προκλήσεις της μεσογειακής γεωργίας

Link: www.arimnet2.net

Τα σημαντικότερα επιτεύγματα ήταν:

  • Η ολοκληρωμένη στρατηγική ατζέντα έρευνας – Integrated Strategic Research Agenda (ISRA), η οποία προσδιορίζει τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της Μεσογείου στον τομέα της γεωργίας και της καινοτομίας, πλαισιώνοντας τις δραστηριότητες Arimnet2 και καθοδηγώντας τη χάραξη πολιτικής. 

               LInk: http://www.arimnet2.net/files/events07122016/ISRA_ARIMNet2_LowRes_FINAL.pdf

  • Οι συγχρηματοδοτούμενες διακρατικές προσκλήσεις (Arimnet: 2011, Arimnet 2: 2015, 2016, 2017) στο πλαίσιο των οποίων 17 έργα με ελληνική συμμετοχή χρηματοδοτήθηκαν για τη βιώσιμη γεωργία και ανάπτυξη, την ενδυνάμωση της αξίας των αλυσίδων τροφίμων και την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και την αειφόρο διαχείριση των τοπίων και των φυσικών πόρων. (Call 2011: ARIDWASTE, DOMESTIC, PESTOLIVE, SWIPE, Call 2015: BRUCENETMED, EMERAMB, STOMP, Call 2016: PERFORM, PROMEDFOODS, Call 2017 Young Researchers: FERTICHAR, CROSYMED, MEDVITIS, TOMORROWS, MULTI-VAL-END, BOSIVOL, D-4DECLIC, CDCMCT)
  • Το εκπαιδευτικό σεμινάριο για νέους ερευνητές στο Μονπελιέ τον Ιούνιο του 2016, στο πλαίσιο του οποίου συμμετείχαν 28 νέοι ερευνητές (3 από πλευράς ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) από 13 Μεσογειακές χώρες κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και εκπαιδεύτηκαν σε διαδραστικά μοντέλα ανάπτυξης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων με γνώμονα την καινοτομία με τη συμμετοχή των τελικών χρηστών.
  • Η διοργάνωση διεθνούς συνέδριου με τίτλο «Μεσογειακή Αγροτική Γνώση και Συστημάτων Καινοτομίας (Mediterranean Agricultural Knowledge and Innovation Systems» (AKIS) στο οποίο συμμετείχαν 75 εμπειρογνώμονες (ερευνητές, αγρότες, επιχειρηματίες αγροβιομηχανίας, χρηματοδότες, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ) από 16 χώρες της Μεσογείου που μέσω της δικτύωσης μεταξύ των φορέων στον τομέα καινοτόμων δράσεων στόχευε στην αξιοποίηση της γεωργικής έρευνας, στη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης των αντιλήψεων, τους ρόλους και τους παράγοντες επιτυχίας των πολιτικών γεωργικής καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου.
Website Security Test