Έως τις 27/06/2017 και ώρα 15:00 θα μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,  για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση    http: //katartisi.elgo.gr 

Δείτε  εδώ   την πρόσκληση ενδιαφέροντος 

 

Website Security Test