Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την υπ’ αριθ. θέματος 15 Απόφαση της 77ης/07-07-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, ΑΔΑ Ω3Ψ4ΟΞ3Μ-Ν9Θ, ματαίωσε τον υπ’ αριθ. πρωτ. 4652/09-02-2016 διαγωνισμό με θέμα την Εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την κατάρτιση Κανονισμών Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας, Οικονομικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων και Έργων Κατάρτισης και Μελέτη Εφαρμογής Διαδικασιών για την απόδειξη της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ως Δυνητικού Δικαιούχου και Ενδιάμεσου Φορέα ΕΣΠΑ 2014-2020.

pdfΜαταίωση του υπ’ αριθ. πρωτ. 4652/09-02-2016 διαγωνισμού 

Website Security Test