Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Ψυχανθή", με ακρωνύμιο "Legumes4Protein" (Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-04448 και Κωδικός MIS 5030744), της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 27 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docΣΧΕΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ